Imre Fejes /Emerik/ 21.05.1967. Újvidék, / 13

„naiv” painter